DNS wg Kolara (Dynamic Neuromuscular Stabilization)

Terminy:
1-3.10.2021
Cena:
1 950 PLN
Instruktor:
Julia Demekova, MPT
W cenie:
cena zawiera opłatę licencyjną dla Praque School of Rehabilitation
Ilość godzin:
28
Miejsce:
Łódź
Wypełnij formularz i zapisz się na szkolenie

Jest jedną z metod stosowanych w fizjoterapii niemowląt , dzieci, dorosłych. Twórcą tej koncepcji jest profesor Pavel Kolar, uczeń Vaclava Vojty.

DNS jest dostosowana do indywidualnego stanu pacjenta i uwzględnia kombinacje wielu ćwiczeń ( np. z metody Vojty). Obejmuje zasady kinezjologii rozwojowej, która pozwala odróżnić zachowania prawidłowe od zaburzonych wzorców ruchu. Polega na ocenie i korekcie nieprawidłowych wzorców oddechowych. Głównym celem leczenia jest optymalizacja rozłożenia sił wewnętrznych mięśni, które wpływają na odcinki kręgosłupa i/ lub innych stawów co przekłada się na wydajność ruchu. Znajduję zastosowanie w leczeniu:

* schorzeń neurologicznych (udar mózgu, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona
* schorzeń ortopedycznym ( zespół bólowy kręgosłupa, schorzenia stawów, choroby zwyrodnieniowe, po wszczepieniu protez stawu biodrowego i kolanowego, stawów, zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej, uszkodzenie stożka rotatorów / zespół ciasnoty podbarkowej)
* schorzeń pediatrycznych (porażenie mózgowe, skolioza, wady postawy związane z wrodzonym zwichnięciem stawów biodrowych itp.)

Cała ścieżka edukacyjna metody DNS obejmuje części A-D. Na części A i  B poruszane są ogólne zagadnienia związane z tą metodą. Natomisat część C i D obejmuje szczegółowe omówienie zastosowanie metody w poszczególnych dysfunkcjach. Dodatkowo można uczestniczyć w warsztatach poświęconych zastosowaniem metody w poszczególnych przypadkach (np. w pediatrii, w sporcie itp).

Twórcą metody DNS (ang. Dynamic Neuromuscular Stabilization) jest czeski fizjoterapeuta Pavel Kolar, ordynator kliniki rehabilitacji i medycyny sportowej w Pradze, uczeń Vaclava Vojty.  Zarówno Vojta, jak i drugi ważny nauczyciel Kolara, Karel Lewit, wywarli znaczący wpływ na stworzoną przez niego koncepcję. DNS opiera się na podobnych założeniach co koncepcja Vojty, czyli na zasadach kinezjologii rozwojowej i ontogenezy  i w wielu aspektach, na przykład w diagnostyce, przypomina stosowane przez Vojtę metody pracy z pacjentem i posługuje się tymi samymi pojęciami analizy posturalnej, odruchowego obrotu czy odruchowego pełzania. Ocena pacjenta polega na porównaniu jego wzorców motorycznych z wzorcami prezentowanymi przez zdrowe dziecko.
Jak mówi sam autor metody, DNS to nie tylko technika rehabilitacji, lecz całościowa strategia, oparta na właściwym zrozumieniu neurofizjologicznych zasad odruchowej lokomocji.  DNS  zakłada że rozwój struktur anatomicznych jest ściśle związany z rozwojem funkcji motorycznych, obejmujących wszystkie układy zmysłowe (wzrok, słuch, układ przedsionkowy, czucie głębokie, eksterocepcję, obszar twarzowo-czaszkowy). Jeżeli jeden mięsień nie działa prawidłowo, zaburzona jest stabilizacja całego ciała. Celem terapii jest przywrócenie tej stabilizacji dzięki odpowiednim ćwiczeniom.
Metodę DNS stosuje się u pacjentów z zaburzeniami układu ruchu, u pacjentów neurologicznych (po udarach, ze stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona, polineuropatiami itp.) oraz w leczeniu ortopedycznym (schorzenia stawów, choroby zwyrodnieniowe, po wszczepieniu protez stawu biodrowego i kolanowego, w zapaleniu nadkłykcia bocznego kości ramiennej (łokieć tenisisty), uszkodzeniu stożka rotatorów / zespół ciasnoty podbarkowej) oraz w pediatrii (porażenie mózgowe, skoliozy, wady
postawy, zwichnięcie stawów biodrowych, kręcz karku itp.) oraz w sporcie wyczynowym.
Terapia metodą DNS jest dostosowywana do indywidualnego stanu pacjenta i uwzględnia kombinację wielu ćwiczeń. Praktycy wykorzystujący tę metodę w codziennej pracy, podkreślają, że jest ona mniej wyczerpująca dla wobec pacjenta niż wiele innych metod fizjoterapii, dlatego często stosuje się ją u dzieci, osób starszych, a także pacjentów, którzy nie mogą wykonywać  intensywnych ćwiczeń, na przykład pacjentów onkologicznych.
Metoda Pavla Kolářa jest znana i stosowana w Europie, Ameryce Północnej, Azji i Australii.

Harmonogram kursu:

Dzień 1 Piątek - 1 października 2021 r
9.00 - 10.30 Kinezjologia rozwojowa, ontogeneza - podstawy.
10.30 - 10.45 Przerwa kawowa.
10.45 - 12.30 Fazy rozwojowe w I roku życia - fizjologiczne i patologiczne
rozwój.
12.30 - 13.30 Lunch.
13.30 - 15.00 Stabilizacja kręgosłupa, tułowia i miednicy w płaszczyźnie strzałkowej, stereotyp oddechowy (idealny
i modele patologiczne).
15.00 - 15.15 Przerwa kawowa.
15.15 - 17.00 System stabilizacji kręgosłupa: Testy postawy DNS - zasady oceny.
Dzień 2 Sobota - 2 października 2021 r
9.00 - 10.30 Podstawowa ocena stabilizacji postawy i zasady leczenia.
10.30 - 10.45 Przerwa kawowa.
10.45 - 12.30 Stabilizacja postawy: podstawowe pozycje na plecach odpowiadające rozwojowi
stanowiska: ocena i leczenie / zasady samoleczenia: teoria i
demonstracja.
12.30 - 13.30 Lunch.
13.30–15.00 Stabilizacja postawy: podstawowe pozycje na plecach odpowiadające rozwojowi
pozycje: ręce na warsztacie.
15.00 - 15.15 Przerwa kawowa.
15.15 - 17.00 Stabilizacja postawy: podstawowe pozycje na plecach odpowiadające rozwojowi
pozycje: ręce na warsztacie.
Dzień 3 Niedziela - 3 października 2021 r
8.30 - 10.30 Stabilizacja postawy: podstawowe pozycje brzucha odpowiadające rozwojowi
stanowiska - teoria i demonstracja: ocena i leczenie / samoleczenie
zasady.
10.30 - 10.45 Przerwa kawowa.
10.45 - 12.30 Stabilizacja postawy: podstawowe pozycje brzucha odpowiadające rozwojowi
pozycje: ręce na warsztacie.
12.30 - 13.30 Lunch.
13.30 - 15.00 Stabilizacja postawy: demonstracja wyższych pozycji odpowiadających
rozwój 3-14 miesięcy: wprowadzenie do kursu DNS B. Dyskusja końcowa.

 

Cele i opis kursu
Lepsze zrozumienie podstawowych zasad kinezjologii rozwojowej, z naciskiem na rozwój w pierwszym roku życia
Zidentyfikuj i opisz kluczowe kamienie milowe w rozwoju człowieka
Przedstawia trzy poziomy kontroli sensomotorycznej w ocenie czynnościowej i leczeniczej
Demonstracja związek między rozwojem w pierwszym roku życia a patologią narządu ruchu w wieku dorosłym
Wprowadzenie nowej terminologii odnoszącej się do rehabilitacji, takiej jak funkcjonalna centracja stawów,
punctum fixum, punctum mobile oraz zintegrowany system stabilizacji kręgosłupa
Definicja idealna stabilizacja postawy z perspektywy rozwojowej: ciśnienie w jamie brzusznej
regulacja, podwójna rola przepony w stabilizacji i oddychaniu, stabilizacja poprzez kokontrakcję
Powszechne stereotypy dotyczące wadliwej stabilizacji postawy ciała („zespół otwartych nożyczek”, naprzód)
pozycja tonięcia, pozycja tonięcia do tyłu, „zespół klepsydry”)
Demonstracja biomechaniki niezróżnicowanej, ipsilateralnego i kontralateralnego posturallocomotion
wzory; zamknięte i otwarte łańcuchy kinematyczne, wysuwające się do przodu i wspierające
funkcjonować
Ocena i korekcja słabych wzorców oddechowych
Wykazanie korelacji między słabymi wzorcami oddychania a funkcjonalną patologią
układ lokomotorycznego
Ocena wizualnie i dynamicznie zintegrowany system stabilizujący kręgosłup
testy funkcjonalne
Zintegrowane ćwiczenia korekcyjne w oparciu o testy funkcjonalne DNS i pozycje rozwojowe:
ćwiczenia w niezróżnicowanych pozycjach statycznych; przeniesienie pozycji podczas funkcji lokomotorycznej; ćwiczenie
progresja przy użyciu niestabilnych powierzchni; zwiększona trudność ćwiczeń z wykorzystaniem oporu, dual
zadania i inne wyzwania
Wyjaśnienie jak ćwiczenia korygujące DNS mogą łączyć się z innymi strategiami ćwiczeń
Omówienie podstaw zastosowania koncepcji DNS w treningu sportowym
Optymalnie przygotowanie do następnego poziomu szkolenia (kurs „B”)

 
 

INSTRUKTOR:

Julia Demekova MPT jest absolwentką Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu w 2007 roku. Od dwóch lat praktykuje MPT w Lipova Spa. W tym okresie była współ-nauczycielką
kursy z medycyny manualnej - mobilizacje i techniki tkanek miękkich - zgodnie z
techniki profesora Karela Lewita.

Od 2009 roku Julia praktykuje w Klinice Rehabilitacji i Medycyny Fizycznej na Wydziale
Szpital w Motol w Pradze, pod kierunkiem profesora Pavela Kolara. Od początku
swojej pracy w Motol pomagała w prowadzeniu kursów z zakresu Dynamicznej Stabilizacji Nerwowo-Mięśniowej, w zgodnie z metodami profesora Kolara. Dwa lata później (w 2011) Julia uzyskała certyfikat instruktor w DNS: pierwszy i jedyny instruktor ze Słowacji. Oprócz tego w tym czasie ona studiował metody profesora Karela Lewita.
Julia ma bogate doświadczenie w leczeniu pacjentów neurologicznych, narządu ruchu i ortopedii:
pracowała na oddziale urazów rdzenia kręgowego od 2009 do 2015 roku. Nadal leczy zarówno dorosłych, jak i dzieci
z różnymi diagnozami. Julia w swojej codziennej pracy łączy wiedzę z różnych dziedzin
uczęszczała na różne kursy: Diagnostyka i leczenie zaburzeń czynnościowych w
Układ mięśniowo-szkieletowy (2007); Koncepcja S-E-T (2009); Stymulacja sensoryczna (2010); Taping medyczny
Koncepcja (2010); Lokomocja czworonożna w profilaktyce i leczeniu czynnościowych
Zaburzenia układu osiowego (2011), Kinezjologia rozwojowa w diagnostyce i leczeniu
Niemowlęta (2014) i manipulacje powięziowe według Stecco (2018).

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!
x

Odwiedź nas